Quizoo クイズ・検定

 一問一答クイズ [No.39302]
  めんどくさーーーーい検定?(EXTREME) より  めんどくさーーーーい検定の4つ目です。前よりもめんどくさーーーーくしたので暇ならぜひっ!!
odbfoneaohvohuippsdamnkcadhaskijifveiribvdlfndisofuvhyeruwghovbfvosdhfuvwbngfubfurubfrw  ※ヒント見て回答
  1. odbfoeaohvohuippsdamnkcadhaskijipfveiribvdlfndisofuvhyeruwghovbfvosdhfuvwbngfubfurubfrw
  2. odbfoneaohvohuippsdamnkcadhaskijifveiribvdlfndisofuvhyeruwghovbfvosdhfuvwbngfubfurubfrw
  3. odbfoneaohvohuippsdamkcadhaskijifveiribvdlfndiofuvhyeruwghovbfvosdhfuvwbngfubfurubfrw
  4. odbfoeaohvohuippsdankcadhaskijifveiribvdlfndiofuvhyeruwghovbfvosdhfuvwbngfubfurubfrw
   


制限時間 : 無制限 問題文)上の文からnとsをいくつか抜いた物はどれ?
難易度
出題数 34人中
正解数 22人
正解率 64.71%
最高連続正解数  0 問
現在の連続記録  0 問 ※ユーザーの方は記録が更新されます
一問一答クイズ一覧 トップページへ
予習・復習/一問一答クイズ
出題文をクリックすると答え合わせのページが表示されます。
Q.gjojnniaibdlinajlvaedfkninbgfusdoneuaolglkg;htiawgrnyiaughoifneoafubabqfyei
選択肢:gjojnniaibdlinajlvaedfkninbgfusdoneuaolglkg;htiawgrnyiaughoifneoafubabqfyei、odbfoeaohvohuippsdamnkcadhaskijipfveiribvdlfndisofuvhyeruwghovbfvosdhfuvwbngfubfurubfrw、gjojnniakbdlinajlvaedfkninbgfusdoneuaolglkg;htiawgrnyiaughoifneoafubabqfyei、gjojnniaibdlinajlvaedfkninbgfusdoneuaolglkg;htiawgrnsiaughoifneoafubabqfyei
Q.pkijugomityujhdewqasrtgbnhlpoimbczxsqawrthnkijnbhupiopkjmiuyfrtbvfdsawerhjoploikmjihgytfrdcvbvxzwfkl
選択肢:pkijugomityujhdewqasrtgbnhlpoimbczxsqawrthnkijnbhupiopkjmiuyfrtbvfdsawerhjoploikmjihgytfrdcvbvxzwfkl、pkijugomityujhdewqasrtgbnhlpoimbczxsqawrtsnkijnbhupiopkjmiuyfrtbvfdsawerhjoploikmjihgytfrdcvbvxzwfkl、pkijugomityujhdewqasrtgbnhlpolmbczxsqawrthnkijnbhupiopkjmiuyfrtbvfdsawerhjoploikmjihgytfrdcvbvxzwfkl、pkijugomityujhdewqasrtgbnhlpoimbczxsoawrthnkijnbhupiopkjmiuyfrtbvfdsawerhjoploikmjihgytfrdcvbvxzwfkl
Q.qsdgyikmhgfdswerhjkouimbgyokjuydghjkoiubsawrtynxggfdtufiygiguouphugytdrsrtsysyduyriytogyoihyogui
選択肢:qsdgyikmhgfdswerhjkouimbgyoojuydghjkoiubsawrtynxggfdtufiygiguouphugytdrsrtsysyduyriytogyoihyoguigui、qsdgyikmhgfdswerhjkouimbgyokjuydghjkoiubsawrtynxggtdtufiygiguouphugytdrsrtsysyduyriytogyoihyoguigui、qsdgyikmhgfdswerhjkouimbgyokjuydghjkoiubsawrtynxggfdtufiygiguouphugytdrsrtoysyduyriytogyoihyoguigui、qsdgyikmhgfdswerhjkouimbgyokjuydghjkoiubsawrtynxggfdtufiygiguouphugytdrsrtsysyduyriytogyoihyoguigui
Q.yfobfubnosomnibfpgvgjhosdnfosdnfsiugsipgaugaoguohfigjusbyidbfsidybgsdyifnsoiafjsjig ※ヒント見て回答
選択肢:yfobfubnosomnibfpgvgjhosdnfosdnfsiugsipgaugaoguohfigjusbyidbfsidybgsdyifnsoiafjsjig、yfobfubnosomnibfpgvgjhosdnfosnfsiugsipgaugaoguohfigjusbyidbfsidybgsdyifnsoiafjsjig、gjojnniaibdlinajlvaedfkninzgfusdoneuaolglkg;htiawgrnyiaughoifneoafubabqfyei、yfobfubnosomnibfpgvgjhosdnfosdnfsiugsipgaugaoguohfigjusbyidbfsidbbgsdyifnsoiafjsjig
Q.ighvcfxcjkbolhjhvfhcedtjvyulnhlnhtcyhcrgddchfvuikholjhuggftdcrrdufyigfvvvctvijgiugholhnpo※ヒント見て回答
選択肢:yfobfubnosomnibfpgvgjhosdnfosdnfsiugsipgaugaoguohfigjusbyiddfsidybgsdyifnsoiafjsjig、ighvcfxcjkbolhjhvfhcedtjvyulnhlnhtcyhcrgddichfvuikholjhuggftdcrrdulfyigfvvvctvijgiughoxlhnpo、ighvcfxcjkbolhjhvfhcedtjvyulnhlnhticyhcrgddchfxvuikholijhuggftdcrrdufyigfvvvctvijgiugholhnpo、ighvciixcjkbolhjhvfhcedtjvyulnhlnhitcyhcrgddchfvuikholjhuggftdcrrdufyigfvvvctvijgiugholhnpo
Q.xsffggvubijnlmnjdkbvgvcxcexexchgvvbjnnlkdlnjbgvtcdrxsrwrzcvbinmkdnbhbyvtexvbynoiimkkponb ※ヒント見て回答
選択肢:xsffggvubijnlmnjkbvgvcxcexexchgvvbjnnlklnjbgvtcdrxsrwrzcvbinmknbhbyvtexvbynoiimkkponb、xsffggvubijnlmnjdkbvgvcxcexexchgvvbjnnlkdlnjbgvtcdrxsrwrzcvbinmkdnbhbyvtexvbynoimkkponb、xsffggvubijnlmnjdkbvgvcxcexetchgvvbjnnlkdlnjbgvtcdrxsrwrzcvbinmkdnbhbyvtexvbynoiimkkponb、ighvixxcjkbolhjhvfhcedtjvyulnhlnhtcyhcrgddchfvuikholjhuggftdcrrdufyigfvvvctvijgiugholhnpo
Q.vuvcedxytgbijnokmnbvrcxzewaesxdrftgynhumjokknijbbbybbbybibtvjmnuhbgvexescrdvtfbgynhu ※ヒント見て回答
選択肢:vuvcedxytgbinokmnbvrcxzesxdrftgynhumjokknijbbbybbbybibtvjmnuhbgvexescrdvtfbgynhu、vuvcedxytgbijnokpmnvrcxzewaesxdrftgynhumjokknijbbybbbybibtvjmnuhbgvexescrdvtfbgynhu、vuvcediytgbijnokmnbvrcxzewaesxdrftgynhumjokknijbbbybbbybibtvjmnuhbgvexescrdvtfbgynhu、xsffggvubijnlmnjdkvgvxcexexcgvvbjnnlkdlnjbgvtcdrxsrwrzcvbinmkdnbhbyvtexvbynoiimkkponb
Q.yfiuiughqjwndhabisofirrryfyandbuyedwfuauoniufgtyneoufyiiaeybywfnurorfnrybunoyrifyi ※ヒントを見て回答
選択肢:yfiuiughqjwndhabisofirrryfyandbuyedwfuafoniufgtyneoufyiiaeybywfnurorfnrybunyrifyi 、vuvcedxytgbijnokmnbvrcxaesxdrftgynhumjokknijbbbybbbybibtvjmnuhbgvexescrdvtfbgynhu、yfiuiughqjwndhabisofirrryfyankbuyedwfuauoniufgtyneoufyiiaeybywfnurorfnrybunyrifyi 、yfiuiughqjwndhabisofirrryfyandbuyedwfuauoniufgtyneoufyiiaeybywfnurorfnrybunyrifyi
Q.bubibyiaxyvsidhoifeongfmorjuiwbbgnotynghjoiyniiopjihjrwnmkfkjmnongnhginhoigogigwtbhbbguognoiojhrw
選択肢:bubibyiaxyvsidhoifeongfmorjuiwbbgnotynghjoiyniiopjihjrwnmkfkjmnongnhginhoigogigwtbhbbguognoiqjhrw、yfiuiughqjwndhabisotirrryfyandbuyedwfuauoniufgtyneoufyiiaeybywfnurorfnrybunyrifyi 、bubibyiaxyvsidhoifeongfmorjuiwbbgnotynghjoiyniiopiihjrwnmkfkjmnongnhginhoigogigwtbhbbguognoiojhrw、bubibyiaxyvsidhoifeongfmorjuiwbbgnotynghjoiyniiopjihjrwnmkfkjmnongnhginhoigogigwtbhbbguognoiojhrw
このエントリーをはてなブックマークに追加